ค่ายมวยไทย
ประจวบคีรีขันธ์

รายชื่อค่ายมวยไทย ประจวบคีรีขันธ์ ที่ได้เพิ่มรายชื่อกับเว็บไซต์มวยไทยลิ้งค์ ค้นหาค่ายมวยใน ประจวบคีรีขันธ์ | หากต้องการเพิ่มรายชื่อสังกัดค่ายมวยในประจวบคีรีขันธ์ สามารถคลิกที่ปุ่มด้านล่าง เพื่อไปที่ฟอร์มลงทะเบียน

ค่ายมวยประจวบคีรีขันธ์
<table class=""muaythaigym""><tr><th>เจ้าของค่าย</th><th>สังกัดค่าย</th><th >รหัสบัตร</th><th>ที่ตั้ง</th><th>เบอร์ติดต่อ</th><th>หมายเหตุ</th></tr><tr><td>ส.ต.อ. สัมฤทธิ์ ใจซื่อดี</td><td>ศ.เอกพัฒน์</td><td>001/2544</td><td>14 หมู่11 หุบเพชร ต.ร่อนทอง อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77150</td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td>นาย สนั่น สุขอยู่</td><td>ศ.พรานไพร</td><td>002/2544</td><td>8 หมู่ 9 ต.หาดขาม อ.กุยบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77150</td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td>นาย ชัยชนะ ชูทะโสตร์</td><td>ช.โดมทอง,ส.สลัก</td><td>003/2544</td><td>46 หมู่8 ต.พงศ์ประศาสน์ อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์</td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td>นาย สังวาลย์ แก้วประสงค์</td><td>ศิษย์เจ้าพ่อ</td><td>004/2544</td><td>22/62 ซ.เพชรบาร์เบอร์ ถ.เพชรเกษม ต.หัวหิน อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์</td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td>ร.ต. จีรินทร์ วงษ์สาตร์สาย</td><td>สิงห์คีรี,ศักดิ์ประจวบ</td><td>005/2544</td><td>80 ถ.ชายทะเล ต.ประจวบ อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์<!-- [et_pb_line_break_holder] --></td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td>นาย สุทน ทองบ้านกวย</td><td>ศ.มุ่งหมาย</td><td>006/2544</td><td>111/1หมู่ 11ต.เขาล้าน อ.ทับสะแก จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77130</td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td>นาย เกษียร ดีตลอด</td><td>ส.ดีระหงษ์</td><td>007/2544</td><td>ต.ประจวบฯ อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77000</td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td>นาย โรม วงษ์สาตร์สาย</td><td>วชิรรุ่งโรจน์</td><td>008/2544</td><td>โรงยิมสนามกีฬาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ต.ประจวบ อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์<!-- [et_pb_line_break_holder] --></td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td>นาย สมภพ ประสมศรี</td><td>ศิษย์สมภพ</td><td>009/2544</td><td>346/1 หมู่ 1 ต.หาดขาม อ.กุยบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77150<!-- [et_pb_line_break_holder] --></td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td>นาย เฉลิมเกียรติ จันทรัตน์</td><td>ส.ศิษย์สิน</td><td>010/2544</td><td>137/9 หมู่1 ต.ช้างแรก อ.บางสะพานน้อย จ.ประจวบคีรีขันธ์</td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td>นาย เสย คงรอด</td><td>ศิษย์วังทอง</td><td>011/2544</td><td>โรงยิมสนามกีฬาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ต.ประจวบ อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์</td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td>นาย กรรณเกียรติ พรามประยูร</td><td>เขาล้านยิม</td><td>012/2544</td><td>6 หมู่5 ต.เขาล้าน อ.ทับสะแก จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77130</td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td>นาย บุญชอบ พรมสอาด</td><td>ศิษย์พ่อจันทร์</td><td>013/2544</td><td>โรงยิมสนามกีฬาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ต.ประจวบ อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์<!-- [et_pb_line_break_holder] --></td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td>นาย เอนก ศักดิ์เจริญ</td><td>น.ศักดิ์เจริญ</td><td>014/2544</td><td>4/249 ถ.หัวหิน-หนองพลับ ต.หัวหิน อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77110</td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td>นาย พูล กาทอง</td><td>ศิษย์ช่างขวัญ</td><td>015/2544</td><td>45 หมู่2 ต.ห้วยทราย อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77000</td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td>นาย ประสาท ทองเหี่ยง</td><td>สิงห์ไร่คลอง</td><td>016/2544</td><td>137หมู่7 ถ.เพชรเกษม ต.คลองวาฬ อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77000</td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td>นาย อำนวย บุญสม</td><td>ส.ชนน้อย</td><td>017/2544</td><td>10/12 หมู่ 6 ต.ห้วยยาง อ.ทับสะแก จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77130</td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td>นาย ทองดี รัตนา</td><td>สิงห์เนินแก้ว</td><td>018/2544</td><td>10 หมู่ 5 ต.อ่าวน้อย อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์77120</td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td>นาย นิกร วงษ์จันทร์</td><td>เกียรติสนธยา</td><td>019/2544</td><td>83/3 หมู่ 1 ต.พงษ์ประศาสน์ อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77140</td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td>นาย บุญเลิศ ทองเก่า</td><td>ศักดิ์บุญเลิศ</td><td>020/2544</td><td>109 หมู่5 ต.คลองวาฬ อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77000</td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td>นาย เสมอ อุสิต</td><td>สิงห์วังยาว</td><td>021/2544</td><td>18หมู่ 1 ต.ทองมงคล อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77140</td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td>นาย สามารถ แก้วชูศรี</td><td>เกียรติเหล็กไหล</td><td>022/2544</td><td>158 หมู่3 ต.กำเนิดนพคุณ อ.บางสะพานจ.ประจวบคีรีขันธ์ 77140</td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td>นาย อดิศักดิ์ เงินแท่ง</td><td>ศ.โชคอำนวย</td><td>023/2544</td><td>72/2 หมู่9 ต.เขาล้าน อ.ทับสะแก จ.ประจวบคีรีขันธ์</td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td>นาย ชอบ กุรัมย์</td><td>สวนอาหารมวยไทย</td><td>027/2544</td><td>180/2 ต.หัวหิน อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77110</td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td>จ.ส.อ. อำนวย แพรพันธ์</td><td>ศักดิ์อำนวย</td><td>030/2544</td><td>39 หมู่ 1 ต.รอนทอง อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์</td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td>นาย สมาน ปูปาน</td><td>ศ.พรานไพร</td><td>026/2544</td><td>94 หมู่ 9 ต.หาดขาม อ.กุยบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77150</td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td>นาย สมศักดิ์ แก้วศรี</td><td>เพชรหินกอง</td><td>024/2544</td><td>80 ถ.ชายทะเล อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77000</td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td>นาย ชิต ชุ่มจิตร</td><td>ส.พิชิตชัย</td><td>028/2544</td><td>32/3 หมู่ 9 ต.ห้วยยาง อ.ทับสะแก จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77130</td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td>ดาบตำรวจ คำนึง แพ่งอินทร์</td><td>ป.ประกายดาว</td><td>025/2544</td><td>8/3 หมู่ 5 ต.ทับสะแก อ.ทับสะแก จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77130</td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td>นาย เฉลิมชัย รุ่งโรจน์วัฒนกุล</td><td>ศ.เฉลิมชัยยิมส์</td><td>001/53</td><td> 42 หมู่บ้านทิพย์วรรณ 3 สมอโพรง ต.หัวหิน อ.หัวหิน<!-- [et_pb_line_break_holder] --> จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77110</td><td></td><td></td></tr></table>

ทำไมต้องเพิ่มชื่อค่ายมวยประจวบฯ
กับเว็บไซต์มวยไทยลิ้งค์

• เพื่อเผยแพร่ข้อมูล ค่ายมวยของท่านในสารบัญค่ายมวยของประเทศไทย
• เพื่อที่จะฝากข่าวประสาสัมพันธ์ของท่านกับเราได้ฟรี
• เพื่อให้เว็บไซต์มวยไทยลิ้งค์ ส่งข้อมูลผู้ต้องการฝึกมวยไทย ในพื้นที่ใกล้เคียงค่ายมวยของท่าน (ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ)
• เพื่อรับสิทธิพิเศษอื่นๆกับเว็บไซต์ มวยไทยลิ้ง ในอนาคต
• เพื่อร่วมสืบสานและพัฒนาวงการมวยไทยกับเว็บไซต์มวยไทยลิ้งค์

ทำไมต้องลงทะเบียนค่ายมวยกับเรา ประจวบคีรีขันธ์

กรอกแบบฟอร์ม


    มีบริการรับ-ส่ง สนามบินหรือรถทัวร์ไหม? (เลือก 1 ข้อ)*

    มีอุปกรณ์ขาย, ให้เช่า, หรือต้องนำมาเอง (เลือกได้หลายข้อ)*

    มีผู้ฝึกสอนหรือทีมงานที่พูดภาษาอังกฤษช่วยเหลือผู้ซ้อมต่างชาติไหม? (เลือก 1 ข้อ)*

    มีที่พักระยะยาวสำหรับผู้ฝึกซ้อมไหม? (เลือก 1 ข้อ)*

    รูปภาพประกอบ กรุณาใส่อย่างน้อย 1 รูป (ไฟล์ขนาดไม่เกิน 2MB,เฉพาะไฟล์รูปนามสกุล JPG,PNG,JPEG)